Môj košík
Prázdny košík

Ručná výroba papiera

Ručná výroba papiera

PDF Tlačiť E-mail

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE E-SHOP (ďalej len „VOP“)

1. PREDMET ÚPRAVY

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti PETRUS PAPIER, s.r.o., so sídlom: Podhorie 278, 90611 Prietrž , IČO: 45299722, IČ DPH: SK 2022365092, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava 34/Re/1611/2009 zo dňa 09.12.2009,č.vl.24782/T (ďalej len „spoločnosť PETRUS PAPIER“ alebo len „PETRUS PAPIER“) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke shop.rucnypapier.sk .

2. DEFINÍCIE

2.1. Pojmy definované v tomto článku 2., majú na účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.

2.2. E-Shop je internetový obchod spoločnosti PETRUS PAPIER umiestnený na internetovej stránke shop.rucnypapier.sk umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného PETRUS PAPIER na uvedenej stránke.

2.3. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania E-Shopu, avšak spájajú sa s ňou určité výhody poskytované PantaRhei (zľavy, pravidelné informovanie o zľavách a akciách).

2.4. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-Shop a uzavrieť s PETRUS PAPIER kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez E-Shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-Shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti PETRUS PAPIER. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

2.5. Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

2.6. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

2.7. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke shop.rucnypapier.sk , ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke shop.rucnypapier.sk . Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom je najmä ručne vyrábaný papier a výrobky z neho.

3. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV

3.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť PETRUS PAPIER dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „Kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany spoločnosti PETRUS PAPIER.

3.2. Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná spoločnosti PETRUS PAPIER. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke shop.rucnypapier.sk a jeho odoslaním cez E-Shop.

3.3. Objednávka obsahuje tiež:

- vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,

- vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy,

- udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov pre interné účely spoločnosti PETRUS PAPIER, a v prípade, ak objednávateľ uvádza aj údaje tretej osoby oprávnenej prevziať tovar, že tak robí iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami v týchto VOP,

- vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

3.4. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká:

- odmietnutím návrhu kupujúceho zo strany PETRUS PAPIER,

- márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na prijatie návrhu.

3.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti PETRUS PAPIER adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť PETRUS PAPIER potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu na E-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti PETRUS PAPIER neznamenajú prijatie návrhu.

3.6. Kupujúci nemá nárok na uzavretie Kúpnej zmluvy. Spoločnosť PETRUS PAPIER je oprávnená odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

3.7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok PETRUS PAPIER dodať kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu, poštovné a balné.

3.8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti PETRUS PAPIER. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je spoločnosť PETRUS PAPIER povinná prijať.

4. KÚPNA CENA TOVARU

4.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany PETRUS PAPIER. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.

4.2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu PETRUS PAPIER do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

4.3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

4.4. Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti PETRUS PAPIER a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:

- platba v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru

- bezhotovostným prevodom na účet 2694288553/0200 vo VUB

- platba prostredníctvom Slovenskej pošty („na dobierku“) pri prevzatí tovaru,

4.5. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti PETRUS PAPIER uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi alebo Slovenskej pošte. Pri platbe na účet spoločnosti PETRUS PAPIER sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

5. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)

5.1. Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť PETRUS PAPIER povinná dodať kupujúcemu tovar je uvedená v potvrdení objednávky. Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa spoločnosť PETRUS PAPIER dodať tovar kupujúcemu v najneskôr lehote 15 dní od potvrdenia objednávky.

5.2. S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty. Pri výbere spôsobu dodania tovaru je kupujúcemu poskytnutá vždy informácia, aká dodacia lehota sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.

5.3. Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny na účet spoločnosti PETRUS PAPIER začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti PETRUS PAPIER za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

6. MIESTO DODANIA

6.1. Miestom dodanie je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a spoločnosť PETRUS PAPIER ju ako miesto dodania potvrdila.

7. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA

7.1. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.

7.2. Obviklá doba prepravy poštou je 3-5 dní,

7.3. Cena prepravy (poštovné a balné) je vždy uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru .

8. DODANIE TOVARU

8.1. Záväzok spoločnosti PETRUS PAPIER dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru pri osobnom odbere je kupujúci povinný písomne potvrdiť v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží. Spolu s dodávkou dostane kupujúci účtovný doklad.

8.2. Záväzok spoločnosti PETRUS PAPIER dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť PETRUS PAPIER bola pripravená odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti PETRUS PAPIER.

8.3. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti PETRUS PAPIER späť, je spoločnosť PETRUS PAPIER oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

9.1. Spoločnosť PETRUS PAPIER zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a tiež za výrobné vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ako záručným list slúži účtovný doklad.

9.2. Podrobnosti o právach kupujúceho vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

10. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Dokiaľ nebolo objednávateľovi doručené prijatie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva), môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu spoločnosť PETRUS PAPIER vráti objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.

10.2. V prípade odstúpenia od zmluvy do expedície tovaru neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. Tento bod sa nevzťahuje na tovar vyrábaný na objednávku zákazníka.

10.3. V zmysle §12 a nasl. zákona 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je kupujúci, ak je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Avšak v zmysle § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

- predaj tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť;

- predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia

- predaj novín, časopisov a periodickej tlače

10.4. V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom elektronického formuláru umiestneného na webovej stránke e-shopu.

10.5. Včasné odstúpenie v zmysle bodu 10.2. a 10.3. je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené spoločnosti PETRUS PAPIER. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

10.6. Po odstúpení od zmluvy je spoločnosť PETRUS PAPIER povinná:

- prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: PETRUS PAPIER s.r.o., Podhorie 278, 90611 Prietrž. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme - náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.

- vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za tovar.

10.7. PETRUS PAPIER si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru. V prípade vrátenia poškodeného tovaru spoločnosť PETRUS PAPIER vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka spoločnosti PETRUS PAPIER na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpna cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti PETRUS PAPIER kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.

10.8. Spoločnosť PETRUS PAPIER je oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

- ak pri platbe na účet spoločnosti PETRUS PAPIER kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 7 dní od potvrdenia objednávky,

- ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti PETRUS PAPIER,

- ak kupujúci neprevezme objednaný tovar osobne na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti PETRUS PAPIER,

- ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote 18 dní,

- ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti PETRUS PAPIER, ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť PETRUS PAPIER schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach PETRUS PAPIER inak ho zaobstarať,

- ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť PETRUS PAPIER tovar nakupuje alebo vyrába.

10.9. Odstúpenie PETRUS PAPIER od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme E-mailu. Už zaplatená kúpnu cenu vráti PETRUS PAPIER kupujúcemu v lehote 15 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa kupujúcim nedohodne inak.

10.10. Odstúpenie PETRUS PAPIER od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti PETRUS PAPIER na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

10.11. Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je spoločnosť PETRUS PAPIER oprávnená uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1. Odoslanie objednávky cez e-shop PETRUS PAPIER je podmienené potvrdením súhlasu objednávateľa s týmito VOP a súhlasu so spracúvaním osobných údajov objednávateľa v zmysle definície uvedenej v §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

11.2. PETRUS PAPIER spracúva osobné údaje fyzickej osoby - objednávateľa (kupujúceho), resp. oprávnenej osoby za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. PETRUS PAPIER zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).

11.3. PETRUS PAPIER spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

11.4. V prípade, ak objednávateľ pri registrácii alebo objednaní tovaru označí, že súhlasí so zasielaním aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií PETRUS PAPIER, bude mu ich PETRUS PAPIER zasielať na emailovú adresu, ktorú pri registrácii alebo objednaní tovaru uviedol. O zrušenie zasielania aktuálnej ponuky a komerčných informácií možno kedykoľvek požiadať elektronickou poštou na adrese Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

11.5. Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade ich neposkytneme tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (kuriérske spoločnosti a pod.). Všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi sú poučené o správnom zaobchádzaní s osobnými údajmi.

11.6. Účelom spracúvania osobných údajov je:

- Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).

- Doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,

- Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,

- Evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu,

- Evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,

- Zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

12.1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 03.04.2012.

12.2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke shop.rucnypapier.sk .

12.3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi usSKtanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia MsoNormaltýchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.